Kategorie sklepu


Wybierz dział

Regulamin sklepu Agharta - wydawnictwo, księgarnia i antykwariat internetowy

Regulamin Sklepu Internetowego «agharta.es24.pl»

I. Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady
korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób
świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży p
rowadzonej za pośrednictwem Sklepu
Internetowego «agharta.es24.pl» przez «AGHARTA
» z siedzibą «Sas_Zubrzyckiego_3/87», «Kraków_30-611».
2.
Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
a.
pocztę mail
b.
telefon

 

3.
Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w w
itrynie internetowej «agharta.es24.pl», w
sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez
wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwi
li.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.
Dni robocze
– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączenie
m dni ustawowo wolnych od pracy;
2.
Klient
– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organ
izacyjna nie będącą osobą prawną, której
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, któr
a dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3.
Kodeks Cywilny
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16,
poz. 93 ze zm.);
4.
Konto
– przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Inter
netowego, za pomocą którego Klient może
dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Inter
netowego;
5.
Regulamin
– niniejszy dokument;
6.
Rejestracja
– jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu pr
zez Klienta Konta, dokonana z
wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępni
onego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu
internetowego;
7.
Sklep Internetowy (Sklep)
– strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;
8.
Sprzedawca

 

9.
Towar
– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, kt
órych opis jest dostępny przy każdym z
prezentowanych produktów;
10.
Umowa sprzedaży
– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cyw
ilnego, zawarta pomiędzy
Sprzedawcą a Klientem;
11.
Usługi
– usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klien
tów drogą elektroniczną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadc
zeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,
poz. 1204 ze zm.);
12.
Ustawa o prawach konsumenta
– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumen
ta (Dz. U. 2014,
Nr 827);
13.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usł
ug
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm
.);
14.
Zamówienie
– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośred
nio do zawarcia Umowy sprzedaży,
określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1.
Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe po
d warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następ
ujących minimalnych wymagań technicznych:

a.
komputer z dostępem do Internetu,
b.
dostęp do poczty elektronicznej,
c.
przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji
11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub
nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
d.
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz
Javascript.
2.
Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą c
zynność Klienta, która prowadzi do zapoznania
się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3.
Klient zobowiązany jest w szczególności do:
3.1.
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronion
ych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub narusza
jących dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,
3.2.
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie za
kłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramow
ania lub urządzeń,
3.3.
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub
umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (s
pam),
3.4.
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuci
ążliwy dla innych klientów oraz
dla Sprzedawcy,
3.5.
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ram
ach Sklepu internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego,
3.6.
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny
z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postano
wieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi
1.
Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Intern
etowego korzystanie z bezpłatnych Usług
polegających na:
a.
przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie In
ternetowym,
b.
prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
c.
udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiają
cego Klientom złożenie Zamówienia w
Sklepie,
d.
świadczeniu usługi Newsletter,
e.
udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiają
cego Klientom kontakt ze Sprzedawcą
f.
zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie
2.
Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzed
awcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3.
Umowa:
a.
o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu in
formacji zamieszczonych w Sklepie zawierana
jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
zamknięcia przez Klienta strony internetowej
Sklepu,
b.
o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Kon
ta w Serwisie zawierana jest na czas
nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłani
a przez Klienta żądania usunięcia Konta lub
skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
c.
o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu i
nteraktywnego formularza umożliwiającego
Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana je
st na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z
chwilą złożenia Zamówienia,
d.
o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na c
zas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adr
esu e-mail z subskrypcji Newslettera lub
wypisania się za pomocą linku znajdującego się w tr
eści wiadomości wysłanej w ramach usługi
Newsletter,
e.
o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu i
nteraktywnego formularza umożliwiającego
Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na cz
as oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,
f.
o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu o
pinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na
czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania
opinii.
4.
Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dos
tępna jest po dokonaniu Rejestracji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakcep
towanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
5.
Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść
Regulaminu oraz podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe.
4.
Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy info
rmacji handlowych w formie wiadomości
przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty e
lektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu
należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej
lub aktywować odpowiednie pole w formularzu
rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w
każdym czasie może odwołać zgodę na
przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest
przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta,
który dokonał subskrypcji.
5.
Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywid
ualnych i subiektywnych wypowiedzi
odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu trans
akcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że
posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczegól
ności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne
oraz prawa własności przemysłowej.
6.
W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać
poproszony o wskazanie swoich danych, np.
adresu e-mail.
7.
Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrz
ysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać
treści bezprawnych.
8.
Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepis
ów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w
szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiają
cego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić
czynu nieuczciwej konkurencji.
9.
Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie
. Zamieszczone wypowiedzi są
rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.
10.
Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgod
ę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi
oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dok
onywanie opracowań utworów w rozumieniu
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. 1994 nr 24 poz. 83).
11.
W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień ni
niejszego Regulaminu, Sprzedawca po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lu
b usunięcia naruszeń z wyznaczeniem
stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczen
ie Usług z zachowaniem 14-dniowego
terminu wypowiedzenia.


V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1.
Informacje o Towarach podane na stronach internetow
ych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu
art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.
Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktyw
nego konta poczty elektronicznej.
3.
Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia
mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w
tygodniu, a Zamówienia składane przez pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 18:00.
4.
Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
a.
wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia,
obejmującego dane Klienta potrzebne do
realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i na
zwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
b.
wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w
wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie
(zakup za pomocą Konta Klienta),

5.
W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sk
lepu internetowego i udostępnionego w nim
formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towaró
w, podejmując kolejne czynności techniczne w
oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz inf
ormacje dostępne na stronie.
6.
Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokony
wany poprzez ich dodanie do koszyka.
7.
Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu i
nternetowego wszystkich niezbędnych danych,
wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny pods
umowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać i
nformacje dotyczące:
a.
opisu przedmiotu zamówienia,
b.
jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktó
w lub usług wraz z podatkami, w tym
kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli wys
tępują),
c.
sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
d.
wybranej metody i terminu płatności,
e.
wybranego sposobu dostawy,
f.
czasu dostawy,
g.
danych kontaktowych Klienta
h.
danych do faktury
11.
W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie
akceptacji treści Regulaminu, oraz
potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąp
ieniu od umowy”, podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przyc
isku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
12.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie
Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży
Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
13.
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość
e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia
(wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą o
stateczne potwierdzenie wszystkich istotnych
elementów Zamówienia.
14.
Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klien
ta adres poczty elektronicznej potwierdzenie
złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oś
wiadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
mowa w pkt. 12 powyżej.
15.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potw
ierdzenie Klientowi istotnych postanowień
Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłan
ie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar
wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia
oraz faktury VAT.
16.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o
treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa
1.
Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpo
spolitej Polskiej i odbywa się na adres
wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówien
ia
2.
Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówi
onych Towarów:
a.
przesyłka pocztowa.

3.
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie
składania Zamówienia.
4.
Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później
niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
5.
Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przep
isami Kodeksu cywilnego, w szczególności art.
556 oraz 556
1
-556
1
kc.
VII. Ceny i metody płatności
1.
Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawie
rają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła
oraz wszelkie inne składniki.

2.
Klient może wybrać następujące metody płatności:
a.
przelew bankowy


VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1.
Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1]
Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez
podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświa
dczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
2.
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie b
ądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o
odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1
do Regulaminu.
3.
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąp
iło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy
o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4.
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstą
pieniu od umowy przez konsumenta prześle na
adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzeni
e otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.
5.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest
wyłączone w przypadku:
5.1.
świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełn
i usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świad
czenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
5.2.
umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wa
hań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wyst
ąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
5.3.
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar
nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokoj
eniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.4.
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar
ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
5.5.
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar
dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie możn
a zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opako
wanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.6.
umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty
, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z i
nnymi rzeczami;
5.7.
umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje a
lkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których
dostarczenie może nastąpić dopiero
po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań
na rynku, nad którymi Sprzedawca nie
ma kontroli;
5.8.
umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprze
dawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sp
rzedawca świadczy dodatkowo inne usługi
niż te, których wykonania konsument żądał, lub dost
arcza Towary inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, pra
wo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub
Towarów;
5.9.
umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzien
ników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem umowy o prenumeratę;
5.10.
umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
5.11.
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych
niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związa
nych z wypoczynkiem, wydarzeniami


rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
5.12.
dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisan
e na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zg
odą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
go przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
6.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległ
ość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co
strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmien
ionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia ch
arakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot
powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w t
erminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na
adres Sprzedawcy.
7.
Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w t
erminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumento
wi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że
konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy
czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsument
a z żadnym kosztem.
8.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru
inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zob
owiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów.
9.
Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru
, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów
1.
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również K
lienta będącego konsumentem w rozumieniu
art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za w
ady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeks
u
cywilnego.
2.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gw
arantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego
Regulaminu, należy kierować na adres: aghartawyd@gmail.com
3.
Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przes
łać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest t
o
możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar nal
eży dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w
pkt. 2 powyżej.
4.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej r
eklamacji w terminie do 14 dni.
5.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie K
lienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 d
ni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
6.
Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent
ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji
sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres w
skazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument
gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może
zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji
bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adre
s znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą e
lektroniczną
1.
Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związk
u z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług.
Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:Sas Zubrzyckiego 3/87, Kraków 30-611
., na adres poczty elektronicznej: aghartawyd@gmail.com lub przy
użyciu formularza kontaktowego.
2.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i naz
wisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis
zaistniałego problemu.
7.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej r
eklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było
możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, k
iedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku
braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do je
j uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7
dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.


XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i d
ochodzenia roszczeń
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące
możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnię
cie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b.
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódz
kiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w s
prawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem, a Sprzedawcą.
c.
Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozst
rzygnięcia sporu między Klientem, a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy p
owiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której zadań statuto
wych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są pod przez Federację
Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsum
enckiej 800 007 707 oraz przez
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem ema
il porady@dlakonsumentow.pl.
X. Postanowienia końcowe
1.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomięd
zy Sprzedawcą a Klientem, który jest
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilne
go, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postęp
owania cywilnego.
2.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomięd
zy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilne
go Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulamini
e mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroni
czną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz
inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4.
Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O w
szelkich zmianach każdy Klient zostanie
poinformowany poprzez informacje na stronie głównej
Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich
wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta
zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z
ich zestawieniem na wskazany przez nich adres pocz
ty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie
będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W
razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie
akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest z
awiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni
od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak a
kceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.


Dane kontaktowe
e-księgarnia
tel. kom.: 698182553
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

Pokaż wszystkie marki